^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Rezervace - rozvrh

      
BAZÉN   SAUNA

 

Provozní doba

NUTNO SLEDOVAT ROZVRH BAZÉNU = aktuální obsazenost bazénu

Odkazy

Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb. a vyhlášky č. 292/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb. Slouží především k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a poskytuje jim základní informace pro jejich pobyt v areálu. Každý návštěvník zakoupením platné vstupenky se dobrovolně podřizuje jeho ustanovením, a proto je v jeho zájmu seznámit se s ním při vstupu do objektu.

Vstup do bazénu

 1. Provozní dobu určuje vedení provozovatele. Provozní doba je vyvěšena u vstupu do objektu a u recepce, kde je vyznačen i denní rozvrh. Na změnu denního rozvrhu eventuelně změny provozní doby jsou návštěvníci upozorňováni vývěskou u recepce nejméně týden předem, s výjimkou havárií a jiných mimořádných událostí.
 2. Vstup do bazénu je povolen pouze v provozní době a vstupenka platí jen v den vydání a v době na ní vyznačené. Návštěvníci bazénu jsou povinni dodržovat návštěvní dobu. V případě překročení pobytu o více jak 5 minut, jsou povinni uhradit vstupné za další půl hodiny. Za ztracené a nevyužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 3. Prodej vstupenek začíná začátkem provozní doby a končí 1 hodinu před ukončením provozní doby.
 4. Dětem do 10ti let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Dětem od 10ti do 15ti let je vstup povolen i bez tohoto doprovodu, avšak bez doprovodu osoby starší 18ti let musí objekt opustit do 18.00hodin. Toto ustanovení neplatí, jde-li o hromadný plavecký výcvik nebo organizovaný trénink.
 5. Při naplnění kapacity bazénu musí pracovník obsluhy bazén uzavřít, resp. přerušit prodej vstupenek do doby, než se bazén opět uvolní.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Pro návštěvníky jsou k převlečení do plavek určeny šatny samostatné pro ženy a muže. Z tohoto nařízení může být učiněna výjimka a to v případě osob starých a tělesně postižených, které potřebují doprovod. Návštěvníci jsou povinni tyto šatny použít, protože pobyt u bazénu je povolen pouze v plavkách a odkládání svršků na jiném místě není povoleno.
 2. Pro děti od 7 let věku platí stejné rozdělení šaten podle pohlaví.
 3. Při vstupu do šatny si návštěvník vyhledá skříňku, podle čísla klíče, který obdrží na recepci. Po převlečení do plavek skříňku uzamkne. Klíč si zabezpečí po celou dobu návštěvy bazénu proti ztrátě, krádeži apod.. Při odchodu ze šatny klíč vrátí na recepci.
 4. Doporučuje se nebrat do šaten cenné věci a větší obnosy peněz.
 5. Před vstupem do bazénu je návštěvník povinen použít sprchy, mýdla nebo sprchového gelu. Používání koupací čepice je na zvážení návštěvníka. 

Vyloučení z návštěvy

 1. Z návštěvy bazénu jsou vyloučeny osoby postižené nakažlivou nebo odpor budící kožní chorobou, nebo jinou infekční chorobou a také osoby z rodin, jejichž člen je postižen infekční chorobou a není od rodiny izolován.
 2. Dále jsou z návštěvy bazénu vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, toxických nebo omamných látek, osoby nečisté a v nečistém oděvu a dále pak osoby, jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a na mravnost.
 3. Návštěvník, který přes napomenutí nedodržuje ustanovení provozního řádu, bude vykázán z objektu bez nároku na vrácení vstupného.

V objektu krytého bazénu je zakázáno:

 1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat po ochozech bazénu, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, provozovat míčové hry, volat o pomoc bez vážné příčiny, skákat do bazénu.
 2. Znečišťovat prostory objektu, vstupovat do bazénu bez řádného umytí, vcházet do šaten, WC a sprch druhého pohlaví, chovat se v rozporu se zásadami bezpečnosti a mravnosti.
 3. Používat jiný než obvyklý koupací oděv (ustřižené kalhoty apod.), chození v botách k bazénu, po šatnách a koupelnách, praní prádla a mytí mýdlem mimo vyhrazené prostory koupelen.
 4. Kouření v celém objektu areálu.
 5. Plivat do vody a na podlahy a stěny relaxačních ploch, podlahy a stěny sociálního zázemí, vyplachovat si ústa a nos v bazénu. Používat skleněné a jiné ostré předměty, používat alkoholické nápoje, jíst potraviny v bazénové hale, vstupovat se žvýkačkou, fotografovat bez povolení.
 6. Vstupovat mimo vyhrazené prostory.
 7. Vyžadovat od zaměstnanců bazénu služby a úkony odporující provoznímu řádu, ničit vybavení objektu a plýtvat vodou.
 8. V bazénu používat ploutve a nepovolené nafukovací předměty (lehátka, čluny apod.)
 9. Vodit do prostoru objektu psy nebo jiná zvířata. 

Závěrečná ustanovení

 1. Návštěvníci objektu jsou povinni šetřit veškerá zařízení a vybavení.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že si toto způsobil vlastní neopatrností, nebo nedodržením provozního řádu.
 3. První pomoc při úrazu poskytne pracovník obsluhy, který zajistí v případě nutnosti i lékařskou první pomoc.
 4. V případě oprávněných požadavků či stížností má návštěvník právo obrátit se na pracovníka obsluhy, který věc vyřeší.

Krytý bazén a sauna

Ludmila Čížová, Monika Neufuss

Telefon 720 513 151
E-mail bazen@hrusovany.cz
   
Adresa:  
Rehabilitační centrum s krytým bazénem
Nádražní 438
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Ordinace Hrušovany s.r.o.

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph. D.

Telefon     515 229 186, 774 444 500

Email        ordinace.hrusovany@seznam.cz

Další informace na webu

                 http://www.danielhudecek.cz/